Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen. Spel en bewegen wordt binnen speltherapie gebruikt als middel. Voor kinderen is spelen een manier om de wereld te ontdekken en te ordenen. In spel kun je ontspannen, maar ook je gedachten, gevoelens en wensen uiten. Ervaringen kunnen verwerkt worden en er kan geëxperimenteerd worden met ander gedrag in een veilige omgeving. Speltherapie helpt om emotioneel nieuwe inzichten te krijgen en het biedt mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen. Binnen spel kunnen oplossingen worden gevonden die het kind vervolgens meeneemt naar het dagelijks leven.

Soms kunnen de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen het kind belemmeren in de ontwikkeling. Speltherapie kan dan helpen om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Tijdens de speltherapie bouwt de speltherapeut een veilige relatie op met het kind. Het is erg belangrijk dat een kind zich prettig en ontspannen kan voelen in de nabijheid van de therapeut. De speltherapeut zal het kind volgen in het spel, verwoordt wat er gebeurt en leert zo de taal van het kind kennen. 

Voor wie is speltherapie bedoeld?

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel. Ouders, leerkrachten of andere opvoeders in de omgeving van het kind signaleren ander gedrag en maken zich misschien zorgen over het kind. Kinderen kunnen zich terugtrekken, of juist drukker worden. Leerprestaties op school blijven achter. Gevoelens zoals boosheid, angst of verdriet worden hevig geuit en/of er zijn veel conflicten met kinderen of volwassenen in de omgeving van het kind. Ook lichamelijke klachten kunnen een uiting zijn van een kind wat zich niet zo fijn voelt. Het kind heeft bijvoorbeeld vaak buikpijn, hoofdpijn of plast (weer) in bed. Als een kind zich niet prettig voelt, heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling en het functioneren. Speltherapie kan helpen wanneer gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen de ontwikkeling van een kind belemmeren. 

Hieronder worden voorbeelden genoemd waar speltherapie voor ingezet kan worden:

Traumatische ervaringen

 • Verlies van een, voor het kind, belangrijke persoon
 • Verandering van huis of samenstelling van gezin, bijvoorbeeld door een scheiding
 • Mishandeling of getuige van mishandeling
 • Ziekte, handicap of psychiatrische problemen van het kind zelf of mensen in zijn/haar omgeving
 • Andere nare gebeurtenissen

Emotionele problemen

 • Moeite met uiten van gevoelens als boosheid of verdriet.
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Hechtingsproblemen

Sociale problemen

 • Moeilijk kunnen omgaan met leeftijdgenootjes
 • Moeilijk kunnen omgaan met volwassenen

Speltherapie is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 3 en de 14 jaar.

Werkwijze

In de meeste gevallen bent u door de huisarts, school of gemeente doorverwezen naar speltherapie. Samen met u als ouder(s) plannen we een intakegesprek wat zal plaatsvinden in de praktijk in Wierden. Dit duurt ongeveer een uur. Tijdens de intake bespreekt u waar u voor komt en wordt er uitleg gegeven over speltherapie. In dit gesprek wordt meestal duidelijk of speltherapie inderdaad een geschikte behandelmethode is voor het kind. Als dat zo is, zullen we gezamenlijk het doel van de therapie gaan bepalen. Ook wordt er een eerste inschatting gemaakt van de benodigde tijd die nodig is voor de behandeling. 

De speltherapie is onder te verdelen in drie fases:

 1. Observatiefase

In de observatiefase raakt het kind vertrouwd met het materiaal, met de spelruimte en met de speltherapeut. De taak van de therapeut is om het kind een gevoel van veiligheid te geven en duidelijk te maken dat er in de spelkamer veel mag en weinig moet. De therapeut observeert in deze fase. Er volgt na deze fase, van ongeveer 4 sessies, nogmaals een gesprek waarin de bevindingen van de therapeut worden besproken. Doelen worden getoetst en eventueel bijgesteld. 

 1. Behandelfase

Dan volgen er 5 á 6 spelsessies, waarin er meer verdieping is. Hierna vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s) en therapeut. Er wordt gekeken of de doelen zijn behaald en of er een eventueel vervolg nodig is.

Indien het doel nog niet behaald is, vinden er weer 5 á 6 spelsessies plaats en deze worden weer geëvalueerd.

 1. Afrondende fase

Is het behandeldoel behaald, dan begint de afrondende fase. In deze fase wordt de therapie afgebouwd, wordt er afscheid genomen en de therapie wordt afgerond.